Behandlingsinnehåll

Behandlingsmetod/metodik

Inriktningen i behandlingen grundas på evidensbaserade förhållningssätt. Verksamheten är inriktad på miljö- samt samtalsterapi, där varje klient gemensamt med ansvarig terapeut framförhandlar sin unika behandlingsplan. Detta kan innebära allt från detaljplanering till mer situationsinriktad behandling, beroende på klientens problematik och resurser.

Ängsätra har en tydlig KBT-inriktning och kan erbjuda samtal enligt den modellen. Vi har personal utbildad inom KBT, MI, CRA och ÅP. Boendet är ISO-certifierat. Vi har även ett nära samarbete med vårdcentral för eventuella somatiska åkommor.

Vi är noggranna med att arbeta utifrån det uppdrag vi får och utför regelbundet utvärderingar/uppföljningar. Vi kan även erbjuda kartläggningsuppdrag i de fall där funktionsnivån är oklar, samt erbjuda tablettnedtrappning.

Målet är att klienten skall få ett självständigt och drogfritt liv. Detta sker genom en strukturerad och individuell behandlingsplan. Planering sker tillsammans med klienten, terapeut och behandlingsansvarig. Ängsätra har vaken och sovande nattpersonal.

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

  • Målgrupp: Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna.
  • Syfte: Att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.
  • Ängsätra: Personal har genomgått KBT-introduktionskurs och får handledning av Psykoterapeut med både Psykodynamiskt och kognitivt (KBT) som grund där personal handleds framförallt i att arbeta utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Metoden används både i korttidsboende och i HVB-placering.

Ängsätra genomför för enskilda terapisamtal med kognitiv inriktning för våra HVB-klienter.

ÅP (Återfallsprevention)

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förbygga återfall i missbruk. Metoden utvecklades av amerikanska forskare och började användas i Sverige under senare delen av 1980-talet.

  • Målgrupp: Ursprungligen utvecklades återfallsprevention för vuxna med alkoholproblem. Idag används metoden även för ungdomar med missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, tobak och spel.
  • Syfte: Att förbygga återfall i missbruk och beroende.
  • Ängsätra: Enbart behandlingspersonal som arbetar med HVB-placeringar har genomgått utbildning i återfallsprevention och Ängsätra har 15 HVB platser. Denna metod används inte i korttidsplacering.

MI (Motiverande samtal)

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980-1990 talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

  • Målgrupp: MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, kost, fysisk aktivitet, spel med mera). I verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.
  • Syfte: Att främja motivation och beteendeförändring.
  • Ängsätra: All personal har genomgått MI-utbildning och metoden används både i korttidsboende som i HVB-placering.

Utvärdering och upppföljning

Vårt mål är att ha en regelbunden uppföljning tillsammans med uppdragsgivaren. Under samtliga faser följs klientens utveckling och dokumentation sker elektroniskt.

Utslussning och eftervård

Utslussning och eftervård sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Träningslägenheter

Ängsätra har träningslägenheter i Horred att tillgå, planering sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hitta till oss

Hitta hit via karta

Lediga tjänster

Ängsätra är alltid intresserad av kompetent personal

Se lediga tjänster